Regulamin sprzedaży internetowej

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 

MAGAZYNSZOSA.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cyclemotion sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-627, ul. Wróblewskiego 38, NIP 898-221-03-86 , REGON 360864345, dalej zwaną „Sprzedawcą”, prowadzi za pośrednictwem strony internetowej magazynszosa.pl sprzedaż magazynu „Szosa” oraz produktów związanych z tym tytułem.

1.2. Warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej magazynszosa.pl reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia w przypadku zawarcia umowy o prenumeratę z wybraną dostawą na terenie Polski. Przy wyborze innych produktów, w tym prenumeraty zagranicznej oraz w przypadku zakupu jednego wydania magazynu “Szosa” bądź kilku wydań w jednym zamówieniu do podanej ceny towaru/ów zostanie doliczony koszt wysyłki zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Kupującego według stawek wskazanych w trakcie składania zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Przedmiotem zakupu na stronie internetowej magazynszosa.pl może być jedno wydanie magazynu lub cztery wydania magazynu na podstawie umowy o prenumeratę albo inne produkty związane z magazynem „Szosa”.

2.2. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej magazynszosa.pl informacje handlowe, w tym ceny oraz  opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.3. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu jednego wydania magazynu lub produktu związanego z magazynem albo zawarcia umowy o prenumeratę.

2.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Kupujący może odstąpić od umowy o prenumeratę bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wydania magazynu „Szosa” przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktu związanego z magazynem „Szosa” bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu pojedynczego wydania magazynu „Szosa” zgodnie z art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Kupującemu nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu związanego z magazynem „Szosa” w przypadkach wskazanych w art. 38 tej ustawy, m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz umów, w których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieodłącznie połączone z innymi rzeczami.

3.4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (Formularz odstąpienia_szosa) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić otrzymany towar: Cyclemotion Sp.z o.o. ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław.

3.5. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący zgodnie z wybranym przez siebie sposobem zwrotu rzeczy.

3.6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

3.8. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

4. Płatności

4.1. Kupujący może dokonać płatności za pomocą platformy płatności internetowych transferuj.pl. Zapłata za towar następuje wówczas z uwzględnieniem zasad funkcjonowania tej platformy. Regulamin płatności transferuj.pl 

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4.3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy o prenumeratę bez konieczności wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu do dokonania wpłaty. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany przez Kupującego.

5. Dostawa

5.1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego w przypadku zakupu pojedynczego wydania magazynu „Szosa” albo produktu związanego z tym tytułem. W przypadku umowy o prenumeratę magazyn „Szosa” wysyłany jest po ukazaniu się każdego numeru zgodnie z harmonogramem wydawniczym.

5.2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.

5.3. Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki magazynu „Szosa” w przypadku zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sprzedawcę na terenie Polski, dot. wyłącznie zakupu prenumeraty rocznej periodyku (6 wydań). Koszty wysyłki innych produktów zakupionych na stronie internetowej magazynszosa.pl ponosi Kupujący.

5.4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Inny sposób wysyłki jest możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

5.6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

6. Reklamacje 

Formularz reklamacji_szosa

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz wraz z formularzem reklamacji opisem opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca. 

6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci zapewnienia możliwości umieszczania komentarzy dotyczących materiałów opublikowanych na stronie internetowej magazynszosa.pl.

7.2. Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

7.3. Umieszczenie komentarza wymaga podania adresu e-mail oraz podpisu (nick). Adres e-mail nie jest publikowany na stronie internetowej.

7.4. Umieszczenie komentarza na stronie internetowej magazynszosa.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do umieszczenia komentarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu, który stanowi integralna część umowy sprzedaży lub umowy o prenumeratę.

8.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@magazynszosa.pl 

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

8.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

8.5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

8.6. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

8.7. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8.8. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

8.10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.11. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2015 r.