Nitroetan jako rozpuszczalnik

Nitroetan СНз-СНг-N02 jest cieczą. Stosowany jest jako rozpuszczalnik oraz jako produkt wyjściowy w syntezie kwasu octowego. Nitroparafiny stosowane są w technice jako wulkanizatory (w przemyśle gumowym), do otrzymywania tworzyw sztucznych i wielu związków organicznych.

Reakcje i formacje

W wyniku pirolizy etanu powstaje etylen, ważny surowiec do syntezy organicznej, głównie tlenku etylenu, alkoholu etylowego, polietylenu, styrenu i innych półproduktów. W wyniku pirolizy oksydacyjnej etanu powstaje acetylen. Etan jest również wykorzystywany do produkcji chlorku etylenu jako surowca dla elektrowni cieplnych, alkoholi, tworzyw sztucznych i polimerów. Nitroetan i nitrometan, które są szeroko stosowane jako rozpuszczalniki, można otrzymać w wyniku nitrowania etanu.

W przemyśle produkowane są nitroparafiny o liczbie atomów węgla od jednego do trzech (nitrometan, nitroetan, nitropropropropany). Te nitrozwiązki są stosowane jako rozpuszczalniki.

Wśród nitroparafin jako rozpuszczalnik stosowany jest nitrometan o temperaturze wrzenia -101°. 101°), nitroetan (b.p. 114°), 1-nitropropan (b.p. 131°) i 2-nitropropan (120°) są używane jako rozpuszczalniki. Wszystkie one są cieczami mieszalnymi z większością powszechnie stosowanych rozpuszczalników organicznych. Nie są one mieszalne z wodą, parafinami, cykloparafinami, dwusiarczkiem węgla, glikolem etylenowym i gliceryną. Nitroparafiny są doskonałymi rozpuszczalnikami dla wielu związków organicznych, w tym substancji o dużej masie cząsteczkowej, ale ich zastosowanie jest ograniczone przez ich wysoką reaktywność. Dlatego nitroparafiny nie mogą być stosowane do rozpuszczania kwasów i mocnych zasad, środków redukujących i utleniających.

W wyniku pirolizy etanu powstaje etylen, który jest surowcem do syntezy tlenku etylenu, alkoholu etylowego, polietylenu, styrenu i innych produktów. W wyniku pirolizy oksydacyjnej powstaje acetylen, w wyniku chlorowania powstaje chlorek etylenu, który jest stosowany do produkcji tetraetyloołowiu, alkoholi, tworzyw sztucznych, natomiast w wyniku nitrowania powstaje nitroetan i nitrometan, które są szeroko stosowane jako rozpuszczalniki.

Zagrożenie pożarowe

Nitroparafiny należą do najmniej niebezpiecznych pożarowo spośród innych związków organicznych o mniej więcej jednakowej lotności temperatura zapłonu 38-40 °C temperatura zapłonu - 415 do 428 °C. Po zapaleniu nitroparafiny palą się powoli. Palenie rozprzestrzenia się powoli i jest łatwiejsze do ugaszenia niż w przypadku łatwopalnych węglowodorów lub większości innych rozpuszczalników. Wynika to z wyższego ciepła parowania i niższego ciepła spalania nitroparafin. Pożary nitrometanu i nitroetanu szczególnie łatwo gasi się wodą, ponieważ woda wypływając na powierzchnię odcina dostęp powietrza do cięższych nitropochodnych.